QUY ĐỊNH MỚI VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm 

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 04 - 07/10/2021 

 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quy định 37 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định 47 năm 2011.

Quy định mới giữ nguyên 19 điều như trước, kế thừa cơ bản những nội dung còn phù hợp, bổ sung một số nội dung mới cho phù hợp. 

 

 

Bài viết liên quan