Trường TH Trần Phú mời dạy hợp đồng năm 2016 - 2017

Trường TH Trần Phú  mời dạy hợp đồng năm 2013-2014  

-Giáo viên toán có chuyên môn giỏi để dạy khối Tiểu học.

-GV dạy tiếng Anh Chuyên vsf song ngữ.

Liên hệ thầy phó HT phụ trách chuên môn .

Điên thoại : 0900000000. 

Email        : ybi-vanchan-thtranphu@edu.viettel.vn

Bài viết liên quan